Leningvoorwaarden

Content
Content

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT DIT KREDIET?

Ze zijn zeer eenvoudig

Meerderjarig of ontvoogd zijn

Gedomicilieerd zijn binnen de Europese Unie

In het bezit zijn van een geldige identiteitskaart of paspoort

 

Ons doel is om eerlijk, discreet en flexibel krediet aan te bieden voor iedereen

Wij stellen u geen vragen over uw situatie of wat u met het geld zal doen

U kan op uw eigen ritme terugbetalen

Onze leningsvoorwaarden zijn duidelijk

 

Duur van de lening en hoeveel zal me dit kosten?

De leningen worden opgesteld voor een aanvangsduur van 180 dagen, 6,5% jaarlijks
Interest wordt berekend per 14 dagen 
Mogelijkheid om het kapitaal terug te betalen in 6 maandelijkse termijnen
Mogelijkheid om de lening te verlengen met verhoging van het tarief (10,5% jaarlijks) voor 180 extra dagen en u kunt dit zo vaak herhalen als u wil.
U kunt uw pand op elk moment terugnemen, na terugbetaling
Bij het deponeren van uw voorwerp, nemen wij 2% van de geraamde wederverkoopwaarde van het pand op een openbare veiling (met een maximum van €60). Wij noemen dit de verpandingsrechten. 

Opgepast! Wees niet te laat!

U bent de enige verantwoordelijke om de termijnen gebonden aan uw lening te eerbieden! U riskeert laattijdigheidsinteresten na het overschrijden van de termijn, dit kost 0,5% van het bedrag van uw lening per 15 dagen dat u te laat bent. Boven op uw gewone interesten.

En wanneer u niet betaalt...

Na enkele weken laattijdigheid wordt u een bericht gestuurd u de in verkoopstelling van het voorwerp aankondigend en zijn rol plaatsing binnen de drie weken.

Gegarandeerd

De lening op pand is een dienst van de Berg van Barmhartigheid die we zonder onderbreking bieden sinds 1618.
De Berg van Barmhartigheid heeft in de eerste plaats een sociale rol, zij hangt af van de Stad en het OCMW van Brussel
De verpande voorwerpen worden bewaard in de lokalen van de Berg van Barmhartigheid onder de beste veiligheidsvoorwaarden en zijn verzekerd voor hun in openbare verkoop geschatte waarde.
Zij blijven bovendien gedurende de hele duur van de lening het exclusieve eigendom van de inpandgever behalve wanneer de leningsvoorwaarden niet gerespecteerd worden, dan riskeert uw pand verkocht te worden.

Wat als uw pand verkocht is…

Indien uw pand verkocht wordt, nemen wij het bedrag van uw schuld, de rest is voor u (bijvoorbeeld in 2016, op €2.500.000 verkoopsinkomsten werd €1.300.000 teruggegeven aan de leners). U wordt op de hoogte gebracht van deze bonus. Indien deze binnen de 2 jaar niet opgevraagd wordt, wordt deze het eigendom van de Berg van Barmhartigheid.
 

Expertise

Onze deskundigen schatten gratis uw voorwerpen en geven u zo veel mogelijk informatie, ook al wenst u niet bij ons te lenen.
Indien u een attest wenst te verkrijgen, een officieel document of andere om uw pand te laten verzekeren bijvoorbeeld, zal u dit €20 kosten.

 

SAMENVATTING VAN BELANGRIJKE INFORMATIE

Inpandgever
De Berg van Barmhartigheid is toegankelijk voor elk meerderjarig of ontvoogd minderjarig persoon die gevestigd is in België of officieel wonend in één van de landen van de Europese Unie en voorzien is van een identiteitsbewijs zonder rekening te houden met zijn nationaliteit of zijn financiële situatie.

Pand
De persoon die een lening aanvraagt, moet als waarborg een juweel of een kunst- of siervoorwerp neerleggen van een in openbare verkoop realiseerbare waarde die een lening toelaat van minimum 30 €.

Eigendom
De inpandgever moet algeheel eigenaar zijn van het pand dat hij voorstelt. Een bewijs kan gevraagd worden.
Het verpande voorwerp blijft gedurende de hele duur van de lening de exclusieve eigendom van de inpandgever.

Schatting
De ter verpanding aangeboden voorwerpen worden aanvaard op schatting van de deskundigen van de Berg van Barmhartigheid. De leningen mogen de 4/5 van de in openbare verkoop te verwachten waarde niet overschrijden.

Verpanding
Een bewijs wordt overhandigd aan de inpandgever en het bedrag van de lening wordt hem onmiddellijk gestort.

De kosten
Kosten voor de schatting en voor de pandsamenstelling worden van het geleend bedrag afgehouden.

Duur
De leningen worden opgemaakt voor een aanvangsduur van 180 dagen (+/-6 maanden).

Inlossing
De lener mag zijn pand op elk ogenblik inlossen mits terugbetaling van het geleend kapitaal en betaling van de vervallen interesten, rechten en kosten betrekkelijk aan zijn lening.

Verlenging
De leningen kunnen meerdere keren verlengd worden mits betaling van de vervallen interesten.

De interesten
Lage interesten berekend per vijftien dagen in verhouding tot de duur van de lening zijn te betalen op het ogenblik hetzij van de terugbetaling hetzij van de vernieuwing van de lening.

Verkoop
Indien de interesten niet betaald zijn op de vervaldatum, zal de Berg van Barmhartigheid de panden moeten verkopen in openbare verkoop.
De inpandgever mag de in verkoop zetting van zijn panden vrijwillig aanvragen één maand na de verpanding.

Boni
Na afloop van de openbare verkoop is het bestaande verschil tussen de toewijzingsprijs en de aanvangslening vermeerderd met de interesten volledig ten gunste van de inpandgever en zal gedurende twee jaar ter zijn beschikking blijven.

 

  Raadpleeg hier het leningscontract.